Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de website, waardoor nog niet ons volledige assortiment beschikbaar is en mogelijk de verkeerde informatie kan worden getoond. Onze excuses voor het ongemak!

0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Menu
MEER Klantenservice

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

VAN:
Nova Computers v.o.f.
Graaf Florisplein 44
2691 ZX 's-Gravenzande

1. ALGEMEEN

1.1. Op alle door en/of aan verkoper, hierna te noemen Nova Computers, gedane aanbiedingen, met Nova Computers, gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met Nova Computers, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk door Nova Computers schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

2. AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

2.1 Alle door Nova Computers aan koper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging, word de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig en juist te bewijzen.
2.3 De door Nova Computers vermelde prijzen zijn inclusief BTW en gelden vanaf de vestiging van Nova Computers.
2.4 In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. is Nova Computers gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Koper heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
2.5 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de directie van Nova Computers, is Nova Computers niet gebonden aan toezeggingen van haar medewerkers.

3. LEVERING

3.1 Koper is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
3.2 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor Nova Computers niet bindend.
3.3 Onjuistheden in de aflevering geven koper niet het recht de voldoening aan zijn eigen verplichtingen jegens Nova Computers op te schorten.
3.4 Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in ieder geval worden begrepen in- en export belemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van Nova Computers is Nova Computers gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht opleverende omstandigheid, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
3.5 De af te leveren zaken reizen voor rekening en risico van koper, tenzij levering franco en inclusief verzekering is overeengekomen.

4. RECLAME EN GARANTIE

4.1 Nova Computers verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu's van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d.
4.2 De garantie voor de produkten van Nova Computers die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Nova Computers een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardwarestoring voordoet, kan de apparatuur, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en geretourneerd met volledige teruggave van het aankoop bedrag. E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte produkt in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.
4.3 Met betrekking tot produkten van derden is Nova Computers tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
4.4 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 90 dagen.
4.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Nova Computers liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de produkten verricht of doet verrichten dan wel indien de produkten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Nova Computers zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
4.6 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Nova Computers.
4.7 Het indienen van reclames geeft koper niet het recht de betaling van de koopprijs op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.8 De garantie is niet van toepassing indien gebreken zijn ontstaan doorgebruikmaking van illegale software. Nova Computers is nooit aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door gebruikmaking van illegale software.
4.9 Indien koper gedurende de tijd dat de geleverde zaken nog eigendom van Nova Computers zijn, op de zaken gebruik maken van illegale software, is koper aansprakelijk voor alle daardoor door Nova Computers eventueel te lijden schade.
4.10 Vervangen zaken dan wel onderdelen worden eigendom van Nova Computers.
4.11 Nova Computers is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens die opgeslagen zijn op harddisk, floppy's, tapes, banden of andere media dragende producten.
4.12 Kosten die voor Nova Computers zijn ontstaan in verband met niet gegronde klachten, dan wel betreffende zaken waarvan de garantietermijn is verstreken, zullen volledig voor rekening van koper worden gebracht.
4.13 Nova Computers is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Nova Computers in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Nova Computers niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Nova Computers.
5.2 De klant vrijwaart Nova Computers te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
5.3 De aansprakelijkheid van Nova Computers blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Nova Computers de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
5.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Nova Computers ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

6. BETALING

6.1 De door Nova Computers aan koper verstrekte facturen dienen vooruit of contant te worden voldaan.
6.2 Bij niet tijdige betaling is koper over het factuur bedrag c.q. restant daarvan vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd welke op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
6.3 Wanneer Nova Computers een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aaneen derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van koper.
6.4 Voor de buitengerechtelijke kosten is koper minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschenen rente aan Nova Computers verschuldigd, met een absoluut minimum van € 150.00 exclusief BTW.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Alle door Nova Computers aan koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Nova Computers totdat koper de aan al zijn verplichtingen jegens Nova Computers terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door Nova Computers verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Nova Computers op koper wegens te kort schieten door koper in nakoming van zijn verbintenissen jegens Nova Computers, heeft voldaan.
7.2 Koper is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering te verkopen of te gebruiken, maar niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheid- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van Nova Computers te onttrekken.
7.3 Bij niet-nakoming door koper van in lid 1 genoemde verplichting is Nova Computers gerechtigd zonder dat ingebrekestelling of rechte tussenkomst vereist is de zaken die op grond van eigendomsvoorbehoud of anderszins nog - niet eigendom van Nova Computers zijn, terug te nemen, koper is alsdan gehouden om Nova Computers de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van Nova Computers te identificeren en verleent Nova Computers reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te laten betreden teneinde de zaken terug te nemen.

8. ONTBINDING

8.1 Indien :
a) koper enige op hem berustende verplichting jegens Nova Computers niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
b) koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige - surséance van betaling verkeert;
c) op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
d) de koper krachtens rechtelijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid is beroofd is;
e) koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
f) koper overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Nova Computers heeft voldaan, heeft Nova Computers het recht door het enkel plaatsvinden van een der op gemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist zal zij, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van Nova Computers terug te vorderen op de wijze als bepaald in artikel 7 lid 3 , hetzij enig bedrag aan Nova Computers verschuldigd in zijn geheel op te eisen;
g) daarnaast heeft Nova Computers het recht om van koper schade vergoeding te vorderen.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen betreffende een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarde zelf, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulke toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement ''s-Gravenhage.